Mass Makina Sanayii A.Ş
x
İş Sağlığı ve Çevre Politikası
MASS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  • MASS MAKİNA, ulusal ve çalışılan yörede yürürlükte bulunan İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen mevzuatlara (standartlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve şartnamelere)  uymayı taahhüt eder.

 

  • MASS MAKİNA tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, İSG ve ÇYS Yönetim Sistemini kurar ve yazılı hale getirir.

 

  • MASS MAKİNA üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapar, bu husustaki koşulları sağlar, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurur, tüm çalışanları da;  yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uymayı hedef ilke olarak benimser.

 

  • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek, sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç denetimler ile performans ölçülür ve üst yönetimce gözden geçirilir. Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenir, bu amaç ve hedefler doğrultusunda yönetim programları oluşturulur, kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenir, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanır.

 

  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alır. Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir. Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.

 

  • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.

 

  • Tedarikçilerimizin de ISO 45001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışma yapmaları istenmiştir.

 

  • MASS MAKİNA Üst Yönetimi ve tüm çalışanları “Hiçbir iş;  çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle yola çıkar.
İş Sağlığı ve Çevre Politikası